Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa u 2017.

Tokom 2017. godine ostvareni su prihodi države veći za 107,6 mlrd dinara od prvobitnog plana.

Bolja naplata poreskih prihoda za skoro 80 mlrd dinara posledica je bolje naplate PDV-a, akciza i poreza na dohodak građana:

Ukupan prihod od PDV-a je veći u odnosu na plan za 2,8%
Ukupan prihod od poreza na dobit veći je u odnosu na plan za 38%
Prihodi od akciza su, u odnosu na plan, veći za 3,1%. Bolјem ostvarenju u odnosu na plan najviše doprinose prihodi od akciza na električnu energiju. Prihodi od akciza na naftne derivate su u odnosu na prošlu godinu veći za 2,7%, a naplata akciza na duvanske prerađevine premašila je planirani iznos za 2,1%

U 2017, prema podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, došlo je do porasta formalne zaposlenosti za 3%. Deo rasta duguje se otvaranju novih radnih mesta, ali je jedan deo rezultat borbe protiv rada na crno.

Sprovođenje mera i aktivnosti Nacionalnog programa za suzbjanje sive ekonomije i ove godine dalo je veliki doprinos boljoj naplati poreza i unapređenju fer konkurencije.

U cilju unapređenja inspekcijskog nadzora formiran je stručni tim – Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor koja je za manje od godinu dana oživela i obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 83 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim zakonom o inspekcijama. Pripremljen je i prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije.

U okviru ministarstava za državnu upravu i lokalnu samoupravu, unutrašnjih poslova, trgovine, turizma i telekomunikacija, zdravlja, omladine i sporta uspostavljeni su efikasni sistemi za podnošenje prijava o različitim oblicima sive ekonomije. U planu je dalji rad na izradi modula u okviru platforme E-inspektor za postupanje po prijavama.

Izvršena je revizija sistema prijave zaposlenih kroz izmene i dopune Zakona o radu kojim je propisano da je poslodavac dužan da prijavu na obavezno socijalno osiguranje mora podneti pre stupanja zaposlenog na rad.

U 2017, inspektori rada su kod registrovanih i neregistrovanih subjekata izvršili ukupno 53.424 inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlјa na radu. Evidentirano je 22.411 osoba koje su radile bez ugovora, što je za 15% više nego u istom periodu 2016, kada je na radu „na crno” zatečeno 19.472 ljudi. Nakon preduzetih mera, poslodavci su zasnovali radni odnos sa 21.171 radnikom što je za 50% više nego u istom periodu 2016. godine.

U toku 2017, izvršeno je 6.592 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa gde je u 40% slučajeva utvrđena nepravilnost. Izvršeno je i 176 kontrola u domenu obavlјanja neregistrovane delatnosti gde je za više od 80% slučajeva utvrđena nepravilnost.

Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u 2017, početnici u poslovanju oslobođeni su plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja. Prema Analizi poreskog i neporeskog opterećenja početnika u poslovanju koju je realizovao NALED, uštede koje će po ovom osnovu ostvariti preduzetnici idu i do 250.000 dinara godišnje. Uvođenjem podsticaja za početnike u poslovanju usvojena je jedna od najvažnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Ministarstvo za rad, Ministarstvo finansija, Ministarstvo polјoprivrede, GIZ i NALED pokrenuli su realizaciju projekta „Povećanje prilika za zapošlјavanje sezonskih radnika“ koji podrazumeva izradu zakonskog okvira i razvoj elektronskog sistema za prijavu i uplatu poreza i doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi.

Organizovana je nagradna igra s fiskalnim računima i slipovima Uzmi račun i pobedi. Za vreme trajanja nagradne igre građani su poslali 8.565.070 koverata odnosno 85.650.070 fiskalnih računa i slipova. Minimalna vrednost poslatih računa procenjuje se na 6,8 milijardi dinara, a pripadajućeg PDV-a na 1,13 milijardi dinara odnosno 9,19 miliona evra. U prvom kvartalu 2017. zabeležen je rast ukupnog prometa evidentiranog preko fiskalnih kasa od 7,64% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći skok od čak 33,84% zabeležen je kod tzv. malih obveznika fiskalizacije kod kojih je siva ekonomija najzastuplјenija, kao i u cilјnim sektorima u kojima se ostvaruje najveći promet. U istom periodu, za čak 18,5% porastao je broj plaćanja putem kartica i za gotovo 17,5% povećana je vrednost bezgotovinskih transakcija.