Ključne mere

Četiri posebna cilja Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije su:

 • 1. Efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije
 • 2. Unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema
 • 3. Smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane
 • 4. Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivacija za poštovanje propisa

Svaki od ovih ciljeva biće ostvaren primenom precizno definisanog seta mera i aktivnosti (ukupno 68), sa jasnim vremenskim okvirom za primenu, pokazateljima uspeha u primeni, propisima koje je potrebno promeniti ili doneti, izvorima finansiranja i institucijama nadležnim za sprovođenje.

1. Efikasniji nadzor nad tokovima sive ekonomije:

 • Unapređenje kapaciteta za vršenje nadležnosti inspekcija nad neregistrovanim subjektima
 • Standardizacija procesa procene rizika pri planiranju i sprovođenju nadzora
 • Implementacija jedinstvenog informacionog sistema u oblasti nadzora
 • Sprovođenje stručnog usavršavanja inspektora u oblasti inspekcijskog nadzora
 • Usklađivanje broja inspektora u skladu sa potrebama
 • Utvrđivanje kriterijuma za vrednovanje učinka inspektora
 • Stručno usavršavanje za inspekcije, carinu, tužioce, policiju i poresku policiju
 • Uspostavljanje posebnih jedinica tužilaštava i sudova za procesuiranje prekršaja i krivičnih dela
 • Ujednačavanje prakse vrednovanja i daljeg praćenja carinjene robe
 • Ujednačavanje prakse kontrole porekla robe na otvorenim tržnim centrima
 • Bolja kontrola i prevencija osnivanja fantomskih preduzeća
 • Uspostavljanje ujednačene politike sankcionisanja sive ekonomije
 • Revizija sistema prijave i evidentiranja zaposlenih
 • Uspostavljanje mehanizma za efikasniju prijavu sezonskih radnika

2. Unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema

 • Izrada plana fiskalnih mera za stimulisanje zapošljavanja
 • Usklađivanje rokova za izmirenje poreskih obaveza
 • Uvođenje poreskih olakšica tokom prve godine poslovanja
 • Uvođenje olakšica tokom prve godine poslovanja pri utvrđivanju visine neporeskih nameta
 • Uspostaviti listu privrednih subjekata koji redovno izmiruju poreske obaveze i posluju u skladu sa zakonom – Bela lista – uz uvođenje olakšica u poslovanju
 • Utvrđivanje mehanizama za stimulaciju redovnih platiša u procedurama javnih nabavki
 • Proširenje obuhvata fiskalizacije
 • Unapređenje sistema fiskalizacije, kao i podsticanje elektronskog plaćanja

3. Smanjenje administrativnog opterećenja za građane i privredu

 • Smanjenje broja parafiskalnih nameta
 • Uspostavljanje efikasnijeg sistema naplate i raspodele neporeskih prihoda
 • Utvrđivanje javnog registra neporeskih nameta i besplatnog online portala sa pregledom taksi, naknada i drugih neporeskih nameta
 • Pravno uređenje naknada i taksi
 • Utvrđivanje javnog registra procedura
 • Uspostavljanje besplatnog online portala sa pregledom procedura

4. Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivacije za poštovanje propisa:

 • Proglašenje 2017. i 2018. Godinama borbe protiv sive ekonomije
 • Povećanje vidljivosti borbe protiv sive ekonomije kroz kampanju i informisanje
 • Sprovođenje nacionalne kampanje za promovisanje godina 2017/2018 kao godina borbe protiv sive ekonomije
 • Sprovođenje edukacija o štetnim posledicama sive ekonomije
 • Sprovođenje nagradne igre sa fiskalnim računima i slipovima za građane i lokalne samouprave

Opšti cilj Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije je da se u narednih pet godina smanji obim prometa u sivoj zoni kroz unapređenje mehanizama za otkrivanje i sankcionisanje nepoštovanja propisa i unaprede uslovi za poslovanje kroz kreiranje fer uslova na tržištu za sve privredne subjekte.