Izveštaj o sprovođenju 2019

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije - 2019.

Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020. usvojen je 4. aprila 2019. i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.

Uspešno je realizovano 50% aktivnosti akcionog plana predviđenih za 2019, a gotovo trećina aktivnosti nije realizovana u predviđenom roku.