Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 3. kvartal 2019.

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za 3. kvartal 2019.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije 2019-2020 (Akcioni plan) je usvojen 4. aprila i sadrži 36 mera i 153 aktivnosti, raspoređenih u pet cilјeva – efikasniji nadzor, unapređenje rada Poreske uprave, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošlјavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja i jačanje svesti o značaju sive ekonomije. Odlukom o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije je predviđeno da Koordinaciono telo preko svoje Stručne grupe izveštava Vladu na svakih 90 dana o statusu sprovođenja Akcionog plana.

Članovi Stručne grupe Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije su dostavili informacije o statusu sprovođenja aktivnosti iz Akcionog plana za čiju realizaciju su zaduženi ili su partneri u njihovom sprovođenju tokom oktobra 2019. godine. Na sastanku Stručne grupe, održanom 18. oktobra 2019. prisutni članovi su izvestili Stručnu grupu o aktivnostima koje neće biti sprovedene u definisanom roku, kao i one za koje je potrebna dodatna koordinacija u cilјu njihove uspešne realizacije.

Status realizacije ukupno 46 aktivnosti sa rokom za realizaciju drugi i treći kvartal 2019. godine:

  • 25 aktivnosti je realizovano;
  • 9 aktivnosti je delimično realizovano;
  • 8 aktivnosti nije realizovano;
  • Za 3 aktivnosti je pomeren rok za realizaciju po dogovoru sa sastanka Koordinacionog tela;
  • Jednu aktivnost nije moguće realizovati na predviđen način.