Registracija privrednih subjekata

1. Registracija u Agenciji za provredne registre (APR)

Za postupak registracije privrednih subjekata zadužena je Agencija za privredne registre (APR). Sedište APR se nalazi u Beogradu, ali organizacione jednice APR-a u kojima je moguće izvršiti registraciju postoje u gradovima širom Srbije. Za registraciju delatnosti potrebno je popuniti jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) čiji se obrazac nalazi na sajtu APR-a www.apr.gov.rs, i uz nju priložiti dokaz o uplati naknade za osnivanje. Naknada za registraciju privrednog društva iznosi 4.900 dinara, i prilikom podnošenja prijave za osnivanje uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000 dinara, dok za preduzetnika naknada iznosi 1.500 dinara. Pored JRPPS i dokaza o uplati, i dokumenata koji su navedeni u Koraku 8, APR-u je potrebno dostaviti i fotokopije lične karte ili pasoša osnivača, kao i dozvolu ili saglasnost nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Postupak osnivanja se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB).

Preduzetnici automatski dobijaju i potvrdu o izvršenoj prijavi (Obrazac M-A), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), dok za ostvarenje prava za zdravstveno osiguranje osnivač privrednog društva mora da samostalno izvrši prijavu na osiguranje putem portala CROSO ili odlaskom u neku od filijala PIO fonda ili RFZO. Agencija za privredne registre dužna je da, ukoliko postoje svi uslovi za nesmetan upis u registar, u roku od pet radnih dana donese rešenje o registraciji radnje ili društva.

e-Registracija preduzetnika

Od 1. januara 2018. godine u APR-u je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem.  Za e-Registraciju osnivanja potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

  • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji;
  • instaliran čitač elektronskih kartica;
  • Visa ili MasterCard platne kartice za plaćanje naknada.

Ukoliko se odlučite da podnesete prijavu elektronskim putem procedura je jeftinija i naknada iznosi 1.000 dinara.Više informacija nalazi se na stranici APR-a: eRegistracija osnivanja preduzetnika

Video uputstvo za osnivanje preduzetničke radnje dostupno je ovde.

2. Prijava na zdravstveno osiguranje

Kad je reč o prijavi na obavezno socijalno osiguranje, korisnici mere poreskog oslobođenja ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje, dok doprinose za obavezno osiguranje za njih plaća država. Da biste ostvarili ovo pravo, potrebno je da se prijavite na Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), a postupak prijave se razlikuje za preduzetnike i privredna društva.

Kako je već navedeno, registrovanjem u APR-u novoosnovani preduzetnici dobijaju potvrdu o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje, čime su izvršili obavezu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Ukoliko se odluče da zaposle radnike (maksimum devet), potrebno je da za njih dostave overene ugovore o radu putem portala CROSO, a ukoliko nemaju tehničkih mogućnosti, u tom slučaju je potrebno da odu u neku od filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) ili Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Kad je reč o privrednim društvima, budući da je Zakonom propisan uslov za korišćenje mere da je svaki član - osnivač zasnovao radni odnos u firmi, i da ukoliko zapošljava radnike mora da zaključi ugovor o radu sa novozaposlenim licima i prijavi ih na obavezno socijalno osiguranje, osnivač je dužan da nakon registracije u APR putem portala CROSO dostavi overene ugovore o radu, ili da ode u neku od filijala fonda PIO ili RFZO. Poslodavac je dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese najkasnije pre stupanja zaposlenog na rad. To znači da poslodavci moraju da zaključe ugovor sa zaposlenim dan ili nekoliko dana pre datuma stupanja na rad, a ne prvog dana kada zaposleni počne da radi ili naknadno.

3. Ostvarivanje prava na penzijsko osiguranje

Ukoliko se opredelite za korišćenje mere, treba da znate da vam u periodu od 12 meseci neće teći staž. To se odnosi kako na vas kao poslodavca, tako i na vaše novozaposlene, s tim da postoji mogućnost da uplaćujete doprinose za penzijsko osiguranje na dobrovoljnoj osnovi, i tada je penzijsko osiguranje pokriveno. U tom slučaju, doprinos se plaća podnošenjem pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD koja se podnosi u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata, koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, niti viša od najviše mesečne osnovice, dok se obračun doprinosa vrši po stopi od 26%.                

4. Otvaranje poslovnog računa u banci

Da biste mogli da poslujete, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Procedura otvaranja računa u banci podrazumeva popunjavanje značajnog broja obrazaca - Zahtev za otvaranje računa, Izrada ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke, Karton deponovanih potpisa, Izjava o pristanku za prikupljanje i obradu podataka, Generalno ovlašćenje itd. Iako se otvaranje tekućeg računa za pravna lica u većini banaka ne naplaćuje, postoje određeni troškovi u vidu uplate osnovnog novčanog kapitala za privredna društva (za d.o.o. najniži zakonom predviđen iznos je 100 dinara), mesečnog održavanja računa oko 450 i naknada za e-banking oko 300 dinara. Kad je reč o potrebnoj dokumentaciji, različite banke će vam tražiti različitu dokumentaciju za otvaranje računa, ali ono što će vam svakako biti potrebno jeste:

  • Rešenje o osnivanju ili Izvod iz APR-a;
  • Lična karta ili pasoš;
  • Overen OP obrazac (opciono – zavisno od banke)

5. Prijava Poreskoj upravi

Nakon završene registracije osnivanja u APR-u, prijave na CROSO i otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci po izboru, preostalo je da podnesete poresku prijavu preko portala Poreske uprave u roku od 15 dana od dana upisa u APR.

Osnivač privrednog društva podnosi poresku prijavu PP PDP, dok preduzetnik koji vodi poslovne knjige podnosi obrazac PPDG-1S. Za tačnost unetih podataka podnosilac poreske prijave odgovara krivično i materijalno. Poreska uprava kontroliše sve prethodne uslove za sticanje prava na navedeno oslobođenje direktnim uvidom u sistem APR-a (provera registrovanja), CROSO (provera prijave na obavezno socijalno osiguranje), NSZ (provera dužine čekanja na posao) i Uprave za trezor (uvid u Registar poljoprivrednih gazdinstava). Na ovaj način poreski organ će pratiti pravilnost korišćenja navedene poreske olakšice u smislu broja lica za koja se koristi olakšica, iznosa za koji može da se ostvari pravo na poresko oslobođenje, kao i vremenski period korišćenja olakšice.