Najčešća pitanja

1. Koliko traje nagradna igra Uzmi račun i pobedi 2018?

Ove godine će biti organizovana dva kruga nagradne igre jedan za drugim u trajanju od po mesec dana (dakle dva meseca ukupno). Prema Zakonu o igrama na sreću, godišnje je moguće organizovati najviše dva kruga nagradne igre, u trajanju od najviše mesec dana svaki. Prvi krug nagradne igre biće organizovan u martu, a drugi krug u aprilu 2018.

2. Kada počinje nagradna igra?

Prvi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi trajaće tokom marta i biće organizovano četiri javna izvlačenja. Prvo javno izvlačenje će biti 3. marta, a ostala javna izvlačenja 10, 17. i 24. marta. Građanima je omogućeno da šalju koverte sa računima ranije (od 1. februara 2018.) kako bi imali više vremena da sakupe veći broj računa što povećava njihove šanse za dobitak i dodatno se pozitivno odražava na smanjenje sive ekonomije u delatnostima koje imaju obavezu izdavanja fiskalnog računa.

3. Koji je cilj nagradne igre?

Cilj nаgrаdnе igrе Uzmi račun i pobedi 2018 је podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulacije bezgotovinskog plaćanja kao instrumenta suzbijanja sive ekonomije i motivacije za poštovanje propisa i poboljšanje primene Zakona o fiskalnim kasama.

4. Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu. Visinа rаčunа i slipоvа nе pоvеćаvа šаnsu zа dоbitаk. Svi rаčuni i slipоvi оd 100 dinаrа pа nаvišе iz bilо kоје rаdnjе ili prоdајnоg mеstа imајu istu šаnsu dа učеstvuјu u nаgrаdnој igri.

5. Da li se ove godine mogu koristi obične koverte?

Da, lica koja žele da učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018 mogu svoje račune/potvrde o plaćanju karticom (slipovi) slati i u običnim kovertama.

6. Koje veličine i boje mogu biti koverte validne za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018?

Koverte koje mogu učestvovati u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018 mogu biti bilo koje dimenzije koja može stati u poštansko sanduče. Bilo koja boja koja ne ometa čitljivost podataka o pošiljci smatraće se validnom. 

7. Kako popuniti kovertu i na koju adresu je treba poslati?

Na prednjoj strani koverte treba čitko upisati UZMI RAČUN I POBEDI 2018.

Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon.

8. Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna?

Da, tačno je. Poštarina je besplatna.

9. Do kada se šalju koverte?

U izvlačenju nagrada učestvuju koverte koje su predate na šalterima pošta ili ubačene u poštanske sandučiće, do poslednjeg radnog dana koji prethodi danu izvlačenja, a u skladu sa istaknutim radnim vremenima pošta, odnosno vremenom pražnjenja poštanskih sandučića.

10. Da li smeju da se šalju iskorišćene koverte?

Shodno Zakonu o poštanskim uslugama, za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018, iskorišćene koverte se ne mogu koristiti. 

11. Kada se emituju izvlačenja i gde će i kada biti objavljeni dobitnici nagrada?

Izvlačenje nagrada održaće se javno u direktnom TV prenosu emisije Uzmi račun i pobedi 2018, na Prvom programu RTS-a, u 17.30 časova. Imena dobitnika nagradne igre svakog pojedinačnog izvlačenja biće objavljena na sajtu www.uzmiracun.rs narednog dana od dana izvlačenja, a spisak dobitnika biće objavljen u dnevnom listu Politika, najkasnije u roku od 5 dana od dana svakog izvlačenja. 

12. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se šalju u običnim kovertama?

Da, učešće u nagradnoj igri je moguće slanjem fiskalnih računa i/ili slipova u običnim kovertama koje se mogu predati na šalterima svih filijala Pošte Srbije.

13. Da li je nevažeća koverta ukoliko se u njoj nalazi 10 računa i jedan, dva ili više slipova?

Važeća je svaka koverta u kojoj se nalazi minimum 10 ispravnih fiskalnih računa ili 10 ispravnih slipova. Računa i slipova može biti i više, ali deset ispravnih je neophodan uslov.

14. Zašto prihvatate slipove koji nisu potvrda o plaćenom porezu?

Prikupljanjem slipova (potvrda o plaćanju karticom) podstiče se bezgotovinsko plaćanje kao najbolji način da se transakcije učine transparentnim. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe.

15. Koji je nagradni fond nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018?

Nagradni fond se definiše Pravilima nagradne igre i za prvi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 uključuje:

  • 5 stanova (4 stana u Beogradu i 1 stan u Novom Sadu),
  • 50 putničkih vozila FIAT 500L, 
  • 10 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Forma Ideale (pojedinačna vrednost vaučera je 120 000 dinara),
  • 10 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Gorenje (pojedinačna vrednost vaučera je 120 000 dinara),
  • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Tehnomanija (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara),
  • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima Gomex (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara),
  • 20 robnih vaučera koji se mogu zameniti za robu u prodajnim objektima DIS (pojedinačna vrednost vaučera je 60 000 dinara).

16. Kako će građani biti informisani o pravilima igre i nagradnom fondu?

Putem sredstava javnog informisanja, na portalu nagradne igre www.uzmiracun.rs, veb prezentacijama priređivača i partnerskih institucija i organizacija i kroz različite PR aktivnosti. 

17. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju maloletna lica?

Ne. Prema Zakonu o igrama na sreću u nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletne osobe. Ukoliko roditelji ili bake i deke pošalju kovertu na ime svoje maloletne dece ili unučića te koverte će se smatrati nevažećim.

18. Kako građani mogu da dobiju dodatne informacije o nagradnoj igri?

Sve informacije o nagradnoj igri građani mogu da pronađu na portalu nagradne igre www.uzmiracun.rs. Za sva pitanja građani mogu da se obrate korisničkoj podršci svakog radnog dana od 09h do 13h putem telefona na broj 0800 01 2018 ili  na mejl kontakt@uzmiracun.rs

19. Da li je potrebno zalepiti poštansku markicu na kovertu?

Ne, poštanska markica nije potrebna jer je slanje koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2018 besplatno. Potrebno je samo da na prednjoj strani koverte upišete Uzmi račun i pobedi 2018, a na poleđini upišete ime, prezime, adresu boraviša/prebivališta iz ličnih dokumenata i broj telefona pošiljaoca. Tako adresirane koverte možete poslati ubacivanjem u bilo koje poštansko sanduče ili predajom na šalteru bilo koje pošte u Srbiji.

20. Da li jedna osoba može da bude izvučena nekoliko puta?

Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri sa neograničenim brojem koverata i može osvojiti više nagrada.

21. Ko nema pravo učešća u nagradnoj igri?

Lica zaposlena kod priređivača; zaposleni u Vladi Srbije – Kabinet predsednika i Generalni Sekretarijat, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije, Pošti Srbije, Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

22. Da li mogu da se šalju loše odštampani fiskalni računi na kojima se ne vide svi podaci?

Takve račune nemojte slati, jer za nagradnu igru moraju da se vide svi elementi računa kako bi se proverila njihova validnost.

23. Da li će nagradu moći da dobije osoba koja je u toku nagradne igre promenila mesto prebivališta ili boravišta?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije vodi evidenciju prebivališta svih građana i promene koje su se dešavale. Od te institucije moguće je dobiti potvrdu o kretanju prebivališta/boravišta s kojom će dobitnik dokazati da je u trenutku slanja koverte živeo na adresi koju je naveo.

24. Šta će biti sa sakupljenim fiskalnim računima koji izblede u koverti čekajući izvlačenje?

Fiskalni računi i slipovi moraju da budu čitljivi odnosno da Komisija sa njih može da pročita osnovne elemente i da potvrde njihovu ispravnost tako da će i delimično izbledeli računi i slipovi biti prihvaćeni ukoliko omogućavaju proveru validnosti.

25. Da li se mogu koristiti namenske koverte od proslogodišnje nagradne igre i ako mogu na koji način treba popuniti prednju stranu koverte?

Za učestvovanje u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018 moguće je koristiti i namenske koverte od prošlogodišnje nagradne igre. Potrebno je na prednjoj strani koverte precrtati "Poštanski pregradak 2222, 11200 Beograd" i jasno naznačiti Uzmi račun i pobedi 2018.

26. Da li računi i slipovi mogu biti iz iste prodavnice ili moraju da budu iz različitih prodajnih objekata?

Računi i slipovi su važeći bez obzira da li su sa istog prodajnog mesta ili ne, da li su izdati istog dana i koja je vrsta robe kupljena. Važno je samo da su fiskalni računi ili slipovi ispravni, da nisu stariji od 1. januara 2018. i da je minimalni iznos po računu 100 dinara.

27. Da li slipovi u jednoj koverti moraju da budu svi sa iste kartice ili mogu biti sa različitih kartica?

Slipovi u koverti mogu biti sa različitih kartica. Slipovi ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac. Potrebno je poslati 10 slipova, minimalne vrednosti 100 dinara i ne starijih od 1. januara 2018. Osnovni elementi slipa moraju biti validni. 

28. Da li je moguće u kovertu staviti i potvrdu o izvršenoj isplati novca sa bankomata?

Za učešće u nagradnoj igri učesnici mogu koristiti samo fiskalne račune ili potvrde o plaćanju karticom (slip) za realizovanu kupovinu. Potvrde o izvršenoj isplati sa bankomata smatraće se nevažećim jer nisu ni fiskalni račun ni potvrda o plaćanju karticom (slip).

29. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?

Ne, fiskalni računi i slipovi moraju biti u odvojenim kovertama. Svaka koverta u kojoj fiskalni računi i slipovi budu pomešani smatraće se nevažećom.

30. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju računi izdati od strane preduzetnika koji nisu PDV obveznici tj. na kojima nije iskazan PDV? Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi na kojima je naznačen PDV 0% odnosno nisu u sistemu PDV-a?

Da, obe vrste ovih fiskalnih računa su validne za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018.

31. Da li će nagradu moći da dobije osoba koja je u toku nagradne igre promenila mesto prebivališta ili boravišta?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije vodi evidenciju prebivališta svih građana i promene koje su se dešavale. Od te institucije moguće je dobiti potvrdu o kretanju prebivališta/boravišta s kojom će dobitnik dokazati da je u trenutku slanja koverte živeo na adresi koju je naveo.

32. Da li u Nagradnjoj igri mogu da učestvuju računi plaćeni u Pošti, a koji nisu fiskalni kao i odštampani on-line nalozi koji su realizovani preko banke?

Za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2018 potrebno je prikupiti 10 fiskalnih računa ili 10 slipova (potvrda za plaćanje karticom). Druge vrste računa i on-line nalozi ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri. Podizanjem svesti građana da nakon svake kupovine ili transakcije uzmu račun utiče se na smanjenje sive ekonomije u maloprodaji. S druge strane, računi za komunalije ili on-line nalozi nemaju istu važnost za ostvarenje ovog cilja, pa nisu uključeni u nagradnu igru. Takođe, namera je da se promoviše bezgotovinsko plaćanje prilikom kupovine jer predstavlja svojevrsnu garanciju da će kupovina biti vidljiva za poreske organe čak i ako trgovac ne izda račun. Plaćanje robe online nije problematično sa stanovišta sive ekonomije jer će svaka kupovina biti elektronski evidentirana, a uključivanjem online naloga bi građani bili izloženi dodatnom naporu da moraju da idu u banke i uzimaju potvrde o obavljenim transakcijama.

33. Da li se mogu slati računi o plaćenoj putarini?

Priznanica o plaćenoj putarini nije ni fiskalni račun niti potvrda o plaćanju karticom (slip). Lica koja žele učestvovati u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi mogu slati ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda o plaćanju karticom (slip). Fiskalni računi i slipovi se moraju slati u odvojenim kovartama.