Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 4.3 E-javne nabavke
Uspostaviti elektronski postupak javnih nabavki koji obuhvata sve faze od postupka planiranja i sprovođenja postupka javnih nabavki, tako i obavezu objavlјivanja obaveštenja o dodeli ugovora, koji sadrži detalјne podatke o zaklјučenom ugovoru, odnosno podatke o ugovorenoj vrednosti i ostale relevantne informacije – jedinstveni portal putem kojeg će se sprovoditi sve javne nabavke u Republici Srbiji.
Sistem će imati sledeće karakteristike:
- konkursna dokumentacija i druga pismena koja objavlјuje naručilac će biti svima dostupna putem jedinstvenog elektronskog portala,
- sistem ne dozvolјava nikome da vidi ponude dok ne istekne rok za njihovo podnošenje. Dakle, u trenutku isticanja roka, odnosno u trenutku otvaranja ponuda sistem će elektronski generisati cene i ostale komercijalne uslove iz podnetih ponuda, a koji su bitni za ponderisanje, odnosno rangiranje istih. Takođe, sistem će elektronski proslediti zapisnik o otvaranju ponuda sa navedenim podacima i to samo i svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, odnosno koji su podneli ponudu preko jedinstvenog portala. Odluka o dodeli je javna, obaveštenja o zaklјučenim ugovorima se javno objavlјuju i sadrže sve relevantne podatke bitne za zaklјučenje ugovora,
- implementirati rešenje da postupak zaštite prava ponuđača bude elektronski i javan na portalu javnih nabavki, a da proces javne nabavke ne bude ugrožen,
- obavezna je kod naručioca interna kontrola izvršenja ugovorenih obaveza,
- implementirati efikasan mehanizam kojim se vrši ocena izvršenja ugovora i implementirati efikasan mehanizam kojim će se ograničiti učešće u javnim nabavkama privrednim subjektima koji su poslovali u sivoj zoni.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
4.3.1 Usvajanje Predloga zakona o javnim nabavkama. Drugi kvartal 2019. Vlada
MFIN
Uprava za javne nabavke (u dalјem tekstu: UJN)
ITE
4.3.2 Izrada novog portala za javne nabavke. Četvrti kvartal 2019. MFIN
UJN
ITE
4.3.3 Obuka službenika za korišćenje portala. Četvrti kvartal 2019. Nacionalna akademija za javnu upravu MFIN
UJN
4.3.4 Definisanje službenika zaduženih za praćenje izvršenja ugovora po javnoj nabavci i ocenjivanje kvaliteta izvršenog posla izabranog ponuđača. Četvrti kvartal 2019. Svi imaoci javnih ovlašćenja koji sprovode javne nabavka Budžetska inspekcija
DRI