Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije 2019/20.

Mera 1.3 Primena sporazuma o priznanju prekršaja
Uvođenjem sporazuma o priznanju prekršaja se smanjuje pritisak na sudove, povećava efekat kažnjavanja i naplate kazni i verovatnoća kažnjavanja, a smanjuje se administriranje od strane inspekcija i prekršilaca. Preporučuje se i da inspekcija inicira zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja u predmetima za koje je pokrenut prekršajni postupak, a koji su podobni za zaključenje sporazuma, u skladu sa stručno-metodološkim objašnjenjima usvojenim od strane Koordinacione komisije, upućivanjem okrivljenoj strani predloga za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja.
Aktivnost Rok Odgovorna institucija Partneri u realizaciji
1.3.1 Izraditi smernice – metodološka uputstva za primenu sporazuma o priznanju sporazuma o priznanju prekršaja za propise čija primena je pod nadzorom definisanih inspekcija April 2019. Inspektorat za rad i Tržišna inspekcija
Drugi kvartal 2019. Turistička,
Poljoprivredna i Poreska inspekcija
/ /
1.3.2 U modele akata inspekcija (zapisnik, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i sl) uneti obaveštenje o mogućnosti zaključenja sporazuma – ponudu za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja. Drugi kvartal 2019. MDULS
Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor
Prekršajni sudovi
1.3.3 U 5 definisanih inspekcija raspodeliti potreban broj zaposlenih koji će se baviti zaključenjem sporazuma i preko Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor pratiti statistiku zaključenih sporazuma, u okviru postojećih kapaciteta. Drugi kvartal 2019. – Praćenje statistike kontinuirana aktivnost Tržišna inspekcija
Turistička inspekcija
Inspektorat za rad
PU
Poljoprivredna inspekcija
MDULS – Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor
1.3.4 Izrada analize za procenu mogućnosti i potreba propisivanja:
a. Ranijeg brisanje osude iz prekršajne evidencije u slučaju zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja;
b. Instituta beznačajnog prekršaja;
c. Kažnjavanja neregistrovanih subjekata kao de fakto privrednog subjekta
Drugi kvartal 2019. Ministarstvo pravde Prekršajni sudovi
1.3.5 Izmeniti Zakon o prekršajima predviđanjem dužeg opšteg roka zastarelosti za prekršaje i pripremiti izmene Zakona o prekršajima u skladu sa preporukama analize iz 1.3.4. Treći kvartal 2019. izrađen Nacrt izmena i dopuna Zakona o prekršajima Ministarstvo pravde Prekršajni sudovi i Prekršajni apelacioni sud
1.3.6 Svaka od 5 inspekcija da definiše CV indikatora Četvrti kvartal 2019. Tržišna inspekcija
Turistička inspekcija
Inspektorat za rad
PU
Poljoprivredna inspekcija
Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP)
NALED