Slip – potvrda o plaćanju karticom

Osim gotovinom, robe i usluge se mogu platiti i platnim karticama koje trgovac, nakon vizuelne provere, provlači kroz POS terminal. Ukoliko je transakcija odobrena, slip se kao potvrda o plaćanju, štampa u dva primerka. Jedan primerak zadržava trgovac, a drugi dobija korisnik radi kontrole izvoda iz banke. U situacijama kada transakcija nije verifikovana PIN kodom, korisnik potpisuje primerak slipa koji ostaje kod trgovca. Prilikom plaćanja karticom, trgovac bi trebalo korisniku da uz slip odštampa i fiskalni račun.

Potvrda o plaćanju karticom - slip sadrži sledeće elemente:

  • Naziv i adresa trgovca/prodavca
  • Vrsta transakcije
  • Broj kartice (PAN) – prikazan delimično
  • Valuta i ukupan iznos transakcije
  • Datum i vreme transakcije
  • Broj i potvrda o odobrenju

Neki trgovci/prodavci izdaju slipove sa svim navedenim elementima izuzev naziva i adrese prodajnog objekta (te podatke štampaju samo na fiskalnom računu). Slipovi koji nemaju odštampani naziv i adresu prodajnog objekta kao zamenu imaju šifru terminala koji je izdao potvrdu o plaćanju karticom i oni se smatraju ispravnim slipovima.

Kako prepoznati slip isečak