GIZ - Podrška Vladi u borbi protiv sive ekonomije

Projekat Podrška Vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije 2018 – 2020, nastavak je uspešne saradnje NALED-a i Nemačke razvojne saradnje započete 2017. kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030". Od tada do danas realizovane su brojne aktivnosti među kojima su najvažnije izrada Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, studije o obimu sive ekonomije u Srbiji, analize o poreskom i neporeskom opterećenju početnika u poslovanju, sprovođenje istraživanja stavova građana o sivoj ekonomiji, kao i organizacija Nacionalne konferencije i drugih promotivnih i edukativnih događaja na temu legalnog poslovanja.

Podaci su pokazali da je obim sive ekonomije smanjen u prethodnih pet godina među registrovanom privredom sa 21,2 na 15,4% BDP-a, a na osnovu studije revidiran je i unapređen Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije.

Na osnovu Analize o poreskom i neporeskom opterećenju početnika u poslovanju, Vlada Srbije usvojila je predloge NALED-a i Narodna skupština usvojila set zakona koji su omogućili da početnici u poslovanju budu oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja. 

Meru poreskog oslobođenja mogu da koriste oni koji registruju svoje privredno društvo ili preduzetničku radnju, ukoliko ispune jedan od sledećih kriterijuma:

  • da su u periodu od 12 meseci pre osnivanja / registrovanja poslovanja, završili školovanje (srednje, više ili visoko obrazovanje).
  • da su najmanje šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje

Svi osnivači privrednog društva koji žele da koriste meru, moraju biti prijavljeni kao zaposlena lica u privrednom društvu.

Ključne aktivnosti projekta tiču se koordinacije svih relevantnih institucija uključenih u realizaciju mere, podrške u izmeni softvera Poreske uprave, organizacije info dana za javne službenike, edukacije početnika u poslovanju. U okviru projekta biće realizovane i promotivne aktivnosti - priprema i održavanje web stranice posvećene meri poreskog oslobođenja, mejl kontakt centar za početnike u poslovanju, izrada i distribucija info lista, plakata, brošura, kao i promotivnog videa.

NALED će u naredne dve godine uz podršku nemačke razvojne saradnje  kroz projekat "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030" nastaviti da kordinira rad Stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije, ali i da obezbeđuje ekpertsku podršku za sprovođenje mera predviđenih Nacionalnim programom i Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije.